Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 30. 03. 2018


29.3.2018 - Dne 29. 3. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

U operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

 • Změna Pravidel v souladu s redefinicí „LFA oblastí“ na „ANC oblasti“ a související změna odpovídajícího textu, včetně změny platného nařízení vlády.
 • Úprava podmínky v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod g), ke které dochází s ohledem na změnu právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Dále dochází k doplnění podmínek v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod l), p), w) a x).
 • V kapitole 4. Žádost o dotaci v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, podkapitola 4.1, bod d) dochází k upřesnění, že zákaz dodatečného navýšení dotace se týká procenta a/nebo výše dotace.
 • Úprava podmínky v kapitole 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod d), odrážka 1. – dochází k doplnění textu v souladu s kapitolou 8.
 • Celková úprava kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, kdy zejména v bodě b) dochází k nahrazení odrážek 1. - 18. odkazem na příručku pro zadávání zakázek, dále dochází k úpravě i bodu d).
 • Úprava podmínky v kapitole 9. Žádost o platbu v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod d), kdy dochází k upřesnění, že termín pro podání Žádosti o platbu na MAS je stanoven v Žádosti o dotaci, dále je doplněno znění podmínky, protože je důležité, aby byl dodržen také termín pro předložení Žádosti o dotaci na RO SZIF, jinak je udělena sankce A.
 • Úprava podmínky v kapitole 9. Žádost o platbu v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod k) – jedná se pouze o úpravu termínu, kdy mají být přílohy doručeny na SZIF (3 dny jsou upraveny na 5 pracovních dnů).
 • Úprava kapitoly 11. Postupy pro odvolání žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, kdy je pro odvolání (před podpisem i po podpisu Dohody) vynechána úroveň CP SZIF.
 • V části B. Společné podmínky pro všechny aktivity v kapitole 2. Definice žadatele/příjemce dotace je z definice, kdo nemůže být žadatelem, vyškrtnuta akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, protože daná forma akciové společnosti již neexistuje.
 • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (Část B. Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6. Seznam předkládaných příloh, písm. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 9 a 17). Nové znění je v souladu s úpravou podmínek v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1. Dále se v této části odstraňuje příloha k vytvoření pracovních míst uvedená pod bodem 15).
 • Další změna se týká Části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, kapitola 4. Článek 17, odstavec 1., písmeno c), Lesnická infrastruktura, bod h), odrážka 4), kdy došlo s ohledem na ukončení platnosti původně uvedené vyhlášky k úpravě znění podmínky.
 • V části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, kapitola 11. Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, bod g), odrážka 5) dochází k vysvětlení kritéria přijatelnosti.
 • Doplnění odrážek v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod c), kdy se doplňuje zpětná platnost nové úpravy Přílohy předkládané při Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF a Přílohy 20.
 • Doplnění odrážky v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod d) o zpětnou působnost pro nové právní předpisy o ochraně osobních údajů a pro novou vyhlášku u Fiche dle Článku 17, odstavec 1., písmeno c), Lesnická infrastruktura. Také se upravila působnost pro verzi 4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
 • V souladu s ostatními operacemi se upravila Příloha 9 - Příloha I Smlouvy o fungování EU, Příloha 11 - Závazný vzor prezenční listiny a Příloha 16 - Metodika pro stanovení kategorie provozovny, kde se doplnila poznámka pod čarou vysvětlující pojem stávající provozovna.
 • Úprava Přílohy 20 - Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů, kdy se nově sledují skuteční majitelé s podílem větším než 25 %. Dále v rámci této přílohy dochází k úpravě identifikace dané osoby a k vysvětlení charakteru podílu.
 • Dále došlo k formálním úpravám textu.

U operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny došlo k následujícím změnám:

 • Úprava podmínky v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A Pravidel, bod g), ke které dochází s ohledem na změnu právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Dále dochází k úpravě/doplnění podmínek v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A Pravidel, bod b), g), p), v) a w).
 • V kapitole 4. Žádost o dotaci v části A Pravidel, podkapitola 4.1, bod e) dochází k upřesnění, že zákaz dodatečného navýšení dotace se týká procenta a/nebo výše dotace. Dále bylo v podkapitole 4.5 doplněno písm. b) a upraveno písm. c) týkající se informování žadatelů.
 • Úprava podmínky v kapitole 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v části A Pravidel, písm. d), bod 1. – dochází k doplnění textu v souladu s kapitolou 8. Dále zde byla doplněna nová podmínka týkající se výdajů na Předběžnou technickou podporu projektu.
 • V rámci kap. 7. Provádění změn, podkapitola 7.3 bylo zpřesněno znění písm. a) a b) týkající se povinnosti hlášení změn.
 • Celková úprava kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, kdy zejména v bodě b) dochází k nahrazení odrážek 1.–18. odkazem na příručku pro zadávání zakázek. Dále dochází k úpravě bodu d).
 • Úprava podmínky v části A Pravidel, v kapitole 9 Žádost o platbu, bod i) – jedná se pouze o úpravu termínu, kdy mají být přílohy doručeny na SZIF (3 dny jsou upraveny na 5 pracovních dnů).
 • Úprava v části A Pravidel, kapitola 11. Postupy pro odvolání žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel, kdy je pro odvolání (před podpisem i po podpisu Dohody) vynechána úroveň CP SZIF.
 • Úprava kap. 14 Přechodná a závěrečná ustanovení, nový odstavec – písm. e), kdy se doplňuje zpětná platnost nové úpravy Přílohy předkládané při Žádosti o platbu. V rámci odstavce - písm. d) dochází v rámci kap. 3 k doplnění písm. g) týkající se zpětné působnosti pro nové právní předpisy o ochraně osobních údajů. Také se upravila působnost pro verzi 4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
 • Doplněna nová příloha týkající se potvrzení právní osobnosti subjektu u příloh předkládaných při podání Žádosti o dotaci (část B Pravidel, kapitola 8. Seznam předkládaných příloh, písm. a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, bod 3).
 • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (část B Pravidel, kapitola 8. Seznam předkládaných příloh, písm. c) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 11). Nové znění je v souladu s úpravou podmínek v části A Pravidel. Dále se v této části odstraňuje příloha k vytvoření pracovních míst uvedená pod bodem 25).
 • Úprava textace v Příloze 4 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace.
 • V souladu s ostatními operacemi se upravila Příloha 6 - Příloha I Smlouvy o fungování EU.
 • Zpřesněna Příloha 7 Závazný vzor prezenční listiny týkající se podpisu prezenční listiny
 • Úprava Přílohy 10 Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů, kdy se nově sledují skuteční majitelé s podílem větším než 25 %. Dále v rámci této přílohy dochází k úpravě identifikace dané osoby a k vysvětlení charakteru podílu.
 • Dále došlo k formálním úpravám textu.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.


Přílohy:

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PDF, 1 MB)
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (PDF, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz