Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Operace 19.2.1

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 23. 05. 2019


Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

22.5.2019 - Dne 21. 5. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

První změna se týká úpravy podmínek pro zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv v rámci článku 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků a článku 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků - doplnění Další podmínky:

Nové znění:

Surovinou pro výrobu pelet (tvarovaných biopaliv) nesmí být obilná sláma a seno; C.

 • Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků - doplnění Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

Nové znění:

V případě způsobilého výdaje 009 - Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří); protokol bude obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př: briketa – smrk), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení; D jinak C.

 • Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - doplnění Kritéria přijatelnosti:

Nové znění:

V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv nesmí být surovinou pro výrobu tvarovaných biopaliv obilná sláma a seno; C.

 • Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - doplnění Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

Nové znění:

V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří); protokol bude obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př: briketa – smrk), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení; D jinak C.

K další úpravě dochází v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova, a to odrážky z) a poznámky pod čarou v rámci odrážky aa), kdy je upravena výjimka pro vlastnictví či provozování předmětu dotace nejen pro obce či organizace obcemi zřízené, ale i pro svazky obcí či příspěvkové organizace, které založily svazky obcí.

Nové znění:

z) předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data předložení Žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel (v případě čl. 35, odst. 2., písm, c) musí být předmět projektu provozován Společností dle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; v případě čl. 20, kdy je žadatelem obec/svazek obcí, může být projekt provozován rovněž právnickou osobou zřízenou/založenou obcí/svazkem obcí, není-li ve specifických podmínkách uvedeno jinak); C,

aa) předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace3 od okamžiku pořízení až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel (není-li dále uvedeno jinak); D jinak C,

Za vlastnictví se pro účely tohoto ustanovení považuje i společné jmění manželů či vlastnictví zřizovatele/zakladatele v případě právnických osob zřízených/založených obcemi/svazky obcí.

Dále dochází pouze k formální úpravě způsobilých výdajů v rámci článku 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, kdy je upřesněno zařazení jednotlivých způsobilých výdajů do kódů způsobilých výdajů.

Nové znění:

 1. stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N s oplenovou ložnou plochou) (kód 030)
 2. stroje ke zpracování potěžebních zbytků (kód 030)
 3. stroje pro přípravu půdy před zalesněním (kód 030)
 4. stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (kód 030)
 5. stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest (kód 030)
 6. mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví (kód 030)
 7. mokré sklady dříví (kód 030)
 8. výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (kód 031)
 9. nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Na konec došlo k úpravě v Části F. Platnost a účinnost, kdy byla upravena účinnost nové úpravy Pravidel od 1. 6. 2019, tedy změna bude účinná pro Žádosti o dotaci podané na MAS po tomto datu.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže. Pravidla nabývají platnosti dnem podpisu ministra zemědělství a účinnosti dne 1. 6. 2019.

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PDF, 2 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz