RIS - Zlínský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Zlínský kraj - Agrární komora Zlínského kraje

Smetanova 1484
755 01  Vsetín


IČ : 70954747
DIČ: CZ70954747

E-mail: akzk@seznam.cz 
Web: www.kis-zvzk.cz

Telefonické kontakty:
778 151 679 – Ludmila Holíková - AK Uherské Hradiště
776 163 696 – Ing. Jana Brázdilová - OAK Kroměříž
608 740 587 – Marcela Janotová - AK Vsetín
776 163 696 – Ing. Jana Brázdilová - AK Zlín


Termíny:

15. 10. 2021

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020 - více informací

30. 09. 2021

Příjem žádosti o podporu v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“  Více informací

30. 09. 2021

30. září 2021 ve 13:00 hodin Ukončení přijímání žádostí k PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 - více informací

30. 09. 2021

Lze podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže - více informací

30. 09. 2021

Příjem žádostí k DP 3.a. pro rok 2022 - Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická ochrana) - více informací

31. 08. 2021

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže. Více informací

17. 08. 2021

SZIF přijímá žádosti na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v červnu 2021 - více informací

Zásady ke stažení

31. 07. 2021

Možnost podat žádost o dotaci na dotační program Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ. Více informací

30. 06. 2021Termín k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
31. 05. 2021

Žadatelé mohou podávat Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků pro sledované období 2021. Více informací

31. 05. 202119.A. – žádost o dotaci na rok 2022 (dotační období 1.6.2021-31.5.2022) - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ
17. 05. 2021

Termín do kterého lze podat Žádost o poskytnutí dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007-2013), na rok 2021 - více informací

17. 05. 2021

Podávání žádostí na Jednotnou žádost. Více informací

17. 05. 2021

Žádost o poskytnutí dotacena péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby. Více informací

11. 05. 2021

Komise prodlužuje termín k předložení propagačních programů - více informací

30. 04. 2021

Termín na podání žádosti o dotaci na náhradu HRDP 2021 - více informací

30. 04. 2021

Příjem žádostí o dotaci AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ - více informací

30. 04. 2021

Možnosti rozšíření území pro implementaci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020. Více informací

26. 04. 2021

Výjimečné prodloužení termínu podání žádosti o novou výsadbu vinic - více informací

31. 03. 2021

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2021 - Více informací

31. 03. 2021

Poslední termín pro příjem žádostí na zemědělské národní dotace (ZND) na rok 2021 - více informací

19. 02. 2021

Příjem žádostí o dotace na údržbu kulturních a venkovských prvků - více informací

15. 02. 2021

Podání Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádosti o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti). Více informací

08. 02. 2021

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021 - více informací

31. 01. 2021

Podání daňového přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období. Více informací

31. 01. 2021

Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství a navazující opatření Ekologické zemědělství. Více informací

31. 01. 2021

Možnosti získání podpory z dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ - Více informací

15. 01. 2021

je posledním dnem podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci za rok 2020“. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot. - Upozornění pro vinohradníky a vinaře

08. 01. 2021

Národní dotace DP 9.A.b.4.  - příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci. Více informací

31. 12. 2020Workshop: Budeme čerpat dotace do zemědělství z EU po roce 2021 - Závěry EK a pravidla nové období pro čerpání dotací v zemědělství, Zlínský, Zlín
31. 12. 2020Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji - Nové možnosti rozšiřování kvality produkce a trendy ve způsobu zpracování révy vinné, Zlínský, UH
31. 12. 2020Vývoj tvorby nové SZP v rámci EU - Aktuální stav návrhů SZP, povinnosti zemědělců ve vztahu k dotační politice EU a způsobu hospodaření v rámci zemědělské činnosti a ochraně životního prostředí, Zlínský, UH
31. 12. 2020Zdravé končetiny – základní předpoklad ekonomické výroby mléka - Zdravé končetiny dojnic mají dopady do ekonomiky výroby mléka, Choryně (ZK)
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Seminář: Specifikujeme skutečného zemědělce Každý zemědělec musí doložit svoje podnikatelské zaměření, pokud má zájem čerpat dotace z EU. Otázky, jak toto prokázat si budou zemědělci odpovídat na semináři. Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Seminář: Pravidla značení potravin - Zákony a nařízení, které musí splňovat výrobce pro Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Seminář: Národní a evropské dotace do zemědělství - Možnosti čerpání dotačních prostředků do zemědělství, Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Workshop: Problémy/výhody dělení pozemků na 30 ha díly - Venkovský prostor, možnosti obdělávání pozemků, výhody i negativní dopady. Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Workshop: Otázky nad problémy zemědělců Zlínského kraje - Společné setkání a diskuse zemědělců, včelařů, rybářů, myslivců a potravinářů, Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Praktické využití Portálu farmáře - Možnosti jednotlivých aplikací v Portálu farmáře pro naplňovaní povinností vyplývající z platné legislativy a tvorby jednotlivých dotačních žádostí, Zlínský, UH
01. 07. 2020Povinná hlášení vinařů - Přehled jednotlivých hlášení a možnosti způsobu jejich podávání, Zlínský, UH
01. 07. 2020Půda – základní výrobní prostředek zemědělce, Choryně (Zlínský kraj)
01. 07. 2020Chov skotu se zřetelem na výrobu mléka - Chov mléčného skotu se zřetelem na výrobu mléka, vliv krmiva, pohody zvířat, Choryně (ZK)
01. 07. 2020Ošetřování a zdraví paznehtů s praktickou ukázkou - Ošetřování a zdraví paznehtů s praktickou ukázkou, Hošťálková (ZK)
11. 06. 2020Dotace, JŽ a jiné podpory do zemědělství - Zálesí Agro, a.s. (Zlínský kraj)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
28. 02. 2020Problematika pravidel „Skutečný zemědělec“ - Diskuse k vymezení pravidel „Skutečného zemědělce“, ZDV Fryšták, Zlínský
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Informační technologie v zem. podnicích, Kroměříž

31. 12. 2019

DZES, Vsetín

31. 12. 2019

Dopady nové SZP na české zemědělství, Uherské Hradiště

31. 12. 2019

Vinařství ve Zlínském kraji – proměny, Uherské Hradiště

31. 12. 2019

Rozvoj zemědělství a venkova, Zlín

31. 12. 2019

Povinná hlášení vinařů, integrovaná produkce, Uherské Hradiště

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

01. 07. 2019

DZES 4, DZES 5, plnění podmínek, Kroměříž

01. 07. 2019

DZES a plnění podmínek, Zlín

01. 07. 2019

Greening a přímé platby, Vsetín

01. 07. 2019

Zelená nafta, Zlín

01. 07. 2019

Půdní eroze, boj proti suchu, význam vody v zemědělství, Kroměříž

01. 07. 2019

Zelená nafta, Rožnov p/R

01. 07. 2019

Jednotná žádost, (konzultace k vyplňování žádosti), Rožnov p/R

01. 07. 2019

Praktické využití portálu farmáře, Uherské Hradiště

01. 07. 2019

Co patří (nepatří) na etiketu výrobku, Zlín

31. 12. 2018

Dopady afrického moru do zemědělství, Zlín

31. 12. 2018

Africký mor prasat, Vsetín

31. 12. 2018

Budoucnost vinařství ve ZK, Uher. Hradiště

31. 12. 2018

České zemědělství po roce 2020, Kroměříž

31. 12. 2018

Welfer zvířat, Vsetín

31. 12. 2018

Čerpání dotací z PRV, Uher. Hradiště

31. 12. 2018

Eroze půdy, Kroměříž

05. 06. 2018

Problematika chovu prasat v ČR, Roštění

16. 05. 2018

Ochrana osobních údajů, Kroměříž

15. 05. 2018

Seminář k ochraně osobních údajů, Zlín

10. 05. 2018

Jak zvládnout okolo porodní období krav, Rožnov pod Radhoštěm

10. 05. 2018

Jak zvládnout okolo porodní období krav, Rožnov pod Radhoštěm

18. 04. 2018

Praktické využití portálu farmáře pro jednotnou žádost, Uherské Hradiště

06. 04. 2018

Stáje pro skot z hlediska pohody zvířat a ekonomické efektivnosti chovu, Rožnov pod Radhoštěm

23. 11. 2017

Seminář na téma: Jak postupovat proti AMP v roce 2018, řešení škod způsobených černou zvěří Zasedací místnost Mze Zlín, Zarámí 88, 9,00 hod.

14. 11. 2017

Seminář na téma: Přehled povinností v oblasti životního prostředí, zasedací místnost Mze Zlín, Zarámí 88, 9,00 hod.

06. 11. 2017

Seminář na téma: Porovnání pěstování trav a jetelovin na různých stanovištích, Zasedací místnost ZD MÍR Ratiboř, 9:00 hod.

25. 10. 2017

Seminář na téma: Problematika zemědělského školství, Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p/R – školní statek, 9:00 hod.

19. 10. 2017

Seminář na téma Ochrana pozemků před černou zvěří. Přijďte diskutovat nad problémem ochrany zemědělských podniků před černou zvěří, zasedací místnost AK Zlín, 10,00 hod.

19. 10. 2017

Workshop na téma Zemědělství po roce a naše soběstačnost, zasedací místnost 14|15 Baťova institutu, 15,00 hod.

20. 09. 2017

Seminář na téma: Hospodářský den a aukce ovcí, Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p/R, 9:00 hod.

14. 09. 2017

Seminář na téma: 5.kolo žádostí 2014-2020, zasedací místnost VZOD Zašová, 14:00 hod.

14. 09. 2017

Workshop na téma Dotace EU do zemědělství po roce 2020+, zasedací místnost AK Zlín, Zahájen 14,00 hod Přijdete diskutovat nad problém čerpání dotačních prostředků z EU po roce 2020+

05. 09. 2017

Workshop na téma Zelená nafta, zasedací místnost AK Zlín, Zahájen 9,00 hod. Přijdete diskutovat nad problémy vyúčtování zelené nafty v živočišné výroby, připomínky, legislativa, komunikace s celní správou

18. 08. 2017

Workshop na téma Reforma SZP 2020+, zasedací místnost AK Zlín, Zahájen 14,00 hod.

16. 08. 2017

Seminář na téma Jednotná žádost a portál farmáře, zasedací místnost Agrotech Poličná, 10:00 hod.

10. 08. 2017

Workshop na téma Lov černé zvěře ve Zlínském kraji, zasedací místnost KUZK, Zahájen 13,00 hod.

27. 07. 2017

Seminář: Nákaza AMP a jeho likvidace, zasedací místnost KUZK, Zahájen 10,00 hod.

13. 07. 2017

Seminář na téma Dotace včelařům, zasedací místnost AKV Vsetín, 10:00 hod.


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Zlínský kraj.

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2022

18. 11. 2021 | celá ČR

K žádosti o dotaci se dokládá povinná příloha: jmenný seznam kolektivních členů včetně uvedení počtu členů členské základny (v případě, že je relevantní).Rozpočet a… více ›

Workshop: Využití moderních technologií a postupů v zemědělství

11. 11. 2021 | Zlínský

Program:  1. Přehled informačních technologií a zdrojů využitelných při práci v zemědělských podnicích    2. Robotizace a digitalizace,… více ›

Workshop Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji dne 22.11.2021

08. 11. 2021 | Zlínský

Program: 1.    Nové možnosti rozšiřování kvality produkce 2.    Trendy ve způsobu zpracování révy vinné 3.    Víno v čase,… více ›

Workshop: Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji

18. 10. 2021 | Zlínský

Program: 1.    Nové možnosti rozšiřování kvality produkce 2.    Trendy ve způsobu zpracování révy vinné 3.    Víno v čase,… více ›

Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1, které byly zaregistrovány v roce 2020

15. 10. 2021 | celá ČR

Mimořádné schvalování stav k 13. říjnu 2021 soubor více ›

Seminář, webinář: Udržitelné zemědělství a jeho význam po nové SZP - Zlín

08. 10. 2021 | Zlínský

Program: Nová Společná zemědělská politika (příprava a rozpočet, cíle) Struktura připravovaných plateb(přímé platby a platby z PRV obsažené v jednotné žádosti… více ›

Exkurze: "Obce a podpora podnikání“

04. 10. 2021 | Zlínský

Pozvánka ke stažení více ›

Seminář, webinář: Udržitelné zemědělství a jeho význam po nové SZP - Kvasice

04. 10. 2021 | Zlínský

Program: Nová Společná zemědělská politika (příprava a rozpočet, cíle) Struktura připravovaných plateb (přímé platby a platby z PRV obsažené v jednotné… více ›


Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz