česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Červen
27
2012

Komuniké z 45. setkání zástupců nevládních agrárních organizací zemí Visegrádské čtyřky

konaného ve dnech 25. a 26. června 2012 v Jaroměřicích nad Rokytnou v České republice.

Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národní rady polských zemědělských komor a Slovenské zemědělské a potravinářské komory se setkali na 45. jednání nevládních agrárních organizací zemí V-4 ve dnech 25. a 26. června 2012 v Jaroměřicích nad Rokytnou v České repblice.

 

Byly projednány následující body programu:
1. Otázky týkající se SZP EU pro plánovací období 2014 – 2020.
2. Současná situace na agropotravinářských trzích zemí V-4.
3. Ztráty způsobené mrazem a suchem na polních porostech během vegetačního období  2011/2012.
4. Různé.

Účastníci potvrdili svá předchozí stanoviska a priority směrem k budoucí Společné zemědělské politice pro plánovací období 2014 – 2020 s důrazem na následující požadavky:

  • udržet pro následující plánovací období současnou úroveň rozpočtu SZP tak, aby byla i nadále zachována možnost zabezpečit řádné plnění produkčních a neprodukčních úkolů sektoru požadovaných ze strany evropské společnosti. 
  • pro farmáře zastoupené  zúčastněnými organizacemi je pokračující prioritou otázka nastavení výše a rozdělení přímých plateb. Současný návrh Evropské komise stále znevýhodňuje farmáře v nových členských zemích a prohlubuje tak nerovnováhu v konkurenceschopnosti na trzích Evropské unie. Proto podepsané organizace zásadně odmítají jakékoliv prodloužení přechodného období v systému přímých plateb po roce 2013, protože by to dále narušovalo konkurenceschopnost na jednotném trhu Evropské unie a pokračovala by diskriminace nových členských států;
  • při vytváření podmínek nové Společné zemědělské politiky EU je nezbytné vzít v úvahu globální tlak na produkci potravin. Zásadní nesouhlas musí být proto vyjádřen s těmi návrhy nové SZP, které by dále zatížily evropské zemědělce novými požadavky (zastropování, ozelenění, atd.), když na druhé straně EU otevírá evropský trh dovozům ze zemí, které tyto a podobné standardy ochrany krajiny, přírodních zdrojů, pohody zvířat apod. nastaveny nemají.

 

Zástupci zúčastněných organizací vyjádřili opakovaně svou podporu Společné deklaraci k legislativním návrhům Evropské komise k SZP v letech 2014-2020, která byla přijata a podepsána nevládními agrárními organizacemi osmi členských zemí a Chorvatska dne 29. listopadu 2011 v Budapešti.  Účastníci tak potvrzují svůj prvořadý zájem pokračovat v jednání o ochraně stanovených priorit. Zúčastněné organizace vítají rozhodnutí, aby se příští Kongres evropských farmářů, který bude rovněž jednat o nové SZP, konal v říjnu 2012 v Budapešti v Maďarsku.  Vyzývají Kongres, aby rovněž prodiskutoval již dříve zmíněnou společnou Deklaraci z Budapešti a Komuniké zemědělských komor zemí V-4 přijaté a podepsané 2. března 2012 v Nitře na Slovensku a Komuniké z 26. června z Jaroměřic nad Rokytnou v České republice. Uvedené dokumenty tvoří nedílnou součát tohoto Komuniké. Signatáři Komuniké apelují na EK, aby věnovala těmto dokumentům nejvyšší pozornost, neboť vyjadřují postoje značného počtu farmářů a zemědělských podniků EU.

 

Trváme na našem požadavku ustavit pro období 2014-2020 takovou novou Společnou zemědělskou politiku, která bude rovná a spravedlivá ke všem členům Evropské unie a odstraní tak dvojí přístup mezi EU 15 a EU 12 nastavený v roce 2004. Zlepšování světové konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství EU s vysoce kvalitními a zdravými potravinami, které produkuje, musí být společným a jednotným cílem, protože je to v zájmu prvovýroby, zpracovatelů i spotřebitelů. Stejně racionálně musí být pojato řešení dalších výzev SZP EU, například péče o krajinu, vodní zdroje, půdu, životní prostředí a ochranu ovzduší.

 

Naše organizace projednaly návrhy týkající se zelenání zakotvené v návrhu zprávy o přímých platbách pro Evropský parlament (PAC(12)4257) prezentovaném panem  Luis Manuel Capoulas Santos na Prezídiu COPA ve dnech 20.-21. června. Považujeme tyto návrhy směrem k zjednodušení opatření týkajících se zelenání za první kroky správným směrem. Důrazně však odmítáme jakékoliv dodatky, které by mohly vést  na základě rozdílných velikostí farem k zásadní diskriminaci mezi členskými státy.

 

Účastníci setkání projednali současnou situaci a vývoj na agropotravinářském trhu středoevropského regionu. Konstatovali, že pokračující nerovnováha trhu nepřináší tolik potřebnou stabilitu zemědělské výroby. To vyžaduje nezbytnost posílení řízení rizik zemědělské výroby v rámci reformy SZP EU. Naše organizace i nadále požadují, aby byly intervenční ceny obilovin aktualizované a upravené pro stávající podmínky trhu.

 

Zástupci organizací prodiskutovali odhady a úroveň škod zpúsobených extrémními vlivy počasí jak v průběhu zimy 2011/2012, tak mrazy a suchem během jarních měsíců 2012. Při této příležitosti rovněž konstatovali, že výkyvy počasí přinesly regionální problémy s trvalým či částečným narušením vegetačního růstu polních plodin a trvalých travních porostů a způsobí tak propad produkce a příjmů farmářů. Mezi nejvíce poškozené plodiny patří vinná réva, ovoce, ozimé plodiny, řepka, jařiny a zelenina. Místně i totální ztráty mohou vážně ohrozit některé podniky a lze očekávat i podstatný propad produkce ve středo a východoevropském regionu. Tento fakt vyzdvihuje opět požadavek na ustanovení instituce pro řízení rizik a možnost pojištění jako trvalé a nedílné součásti SZP EU. 

 

Zástupci setkání rovněž projednali vyhlídky sektoru mléka v některých členských státech po zrušení systému mléčných kvót. Tento krok sníží radikálně produkci a vážně ohrozí celý zemědělský sektor mléka v zemích V-4. Proto naše organizace plně podporují současný systém mléčných kvót a vyzývají Evropskou komisi, aby jej zachovala jako základní nástroj stabilizace ceny a příjmu evropského trhu i po roce 2015.

 

Zástupci nevládních zemědělských organizací zemí V-4 se dohodli, že se další setkání Visegrádské čtyřky uskuteční v září  2012 v Polsku.

 

Toto Komuniké bylo vyhotoveno v  7 originálech v angličtině a zástupci každé zúčastněné delegace obdrželi jeden originál. Jeden originál bude zaslán organizaci evropských farmářů COPA-COGECA, jeden komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova, Dacianu Ciolosovi, jeden panu Paolo de Castro, předsedovi Rady Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova.

 

Jan VELEBA
Prezident
Agrární komora České republiky

 

Géza POPRÁDY
Vládní komisař
Maďarská agrární komora


 

Robert NOWAK
Člen představenstva
Národní rada polských zemědělských komor 

 

Milan SEMANČÍK
Předseda
Slovenská zemědělská a potravinářská komoraMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011